spot_img
spot_img
N24VijestiBiHOPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

OPĆINA VITEZ: Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom

PODIJELITE ČLANAK

Načelnik općine Vitez objavio je Javni natječaj za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez.

 

1. Pripravnik, inženjer geodezije i geoinformatike, visoka stručna sprema ili završen drugi ciklus studija uz ostvarenih 300 ECTS bodova za osobe koje su studij završila po Bolonjskom sustavu obrazovanja ————————-1 (jedan) izvršitelj.

2. Pripravnik, diplomirani ekonomist, visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija uz ostvarenih 240 ECTS bodova za osobe koje su studij završile po Bolonjskom sustavu obrazovanja ———————————————————-1 (jedan) izvršitelj.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat stariji od 18 godina, da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, da u posljednje tri godine od dana objavljenog  upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– VSS/VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s 300 ECTS bodova (pozicija 1.), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS (pozicija 2.) ,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž odnosno radno iskustvo nakon završenog visokog obrazovanja traženog ovim natječajem u trajanju jedne godine i više,
– poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti za sve pozicije :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu s kratkim životopisom na Javni natječaj, adresom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome),
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • izvadak iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca, a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
  • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje tri godine od dana objavljenog upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u BiH,
  • izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
  • dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija indeksa ili uvjerenjem o prepisu ocjena,
  • dokaz da nema ostvaren radni staž u zvanju traženom natječajem u trajanju od jedne godine ili više što dokazuju potvrdom/uvjerenjem MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji osiguranika odnosno da nemaju radno iskustvo što dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Napomena:
Kandidati koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog natječaja dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, bit će odabran sljedeći kandidat s liste.

Radni odnos pripravnika s visokom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave natječaja u jednom od dva dnevna lista (Oslobođenje i Večernji list), koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i službenoj stranici općine Vitez.

Prijave s kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1
72 250 V i t e z

s naznakom «Za prijem pripravnika s visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK,

Boris Marjanović

n24.ba

PODIJELITE ČLANAK

NAJNOVIJE

spot_img
Pročitajte još
spot_img
spot_img